طلاق توافقی

موسسه حقوقی پلاک دادیار، به مدد تجربه بالا و کادر مجرب خود، خدمات حقوقی زیر را با استاندارهای بالا به هموطنان عزیز ارائه می دهد.

بر طبق ماده ۲۵ قانون مزبور در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه ها ملکف هستند که نظر واحد مشاوره را اخذ نموده و زوجین را به واحد مشاوره معرفی نمایند. به نظر میرسد قانونگذار بدین وسیله درصدد بوده تا از طلاق های توافقی آنی و ناشی از اختلافات جزئی جلوگیری نماید و یک نوع نظارت کارشناسی را اعمال نماید، تا از وقوع طلاقهای خودسرانه و عجولانه جلوگیری به عمل آورده و از کیان و بنیان خاتواده صیانت کند.

در طلاق توافقی اراده مرد کاماکان دارای اصالت و استقلال است و پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، اگر زوج حاضر به ایقاع طلاق نباشد، میتواند از طلاق منصرف گردد. اما اگر زوجه دارای وکالت بلاعزل در طلاق باشد، عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست. در این رابطه می توانید مراحل طلاق توافقی را مطالعه کنید.

طلاق توافقی مورد نظر قانونگذار در قانون جدید حمایت خانواده، منحصر در طلاق خلع مبارات نیست، زیرا چه بسا زوج کل حقوقات زوجه را قبلا پرداخت کرده باشد و یا زوجین توافق کنند که بعد از طلاق توافقی در خصوص حقوقات تصمیم بگیرند و علیالقاعده پرداخت مهریه و سایر حقوقات مالی و غیر مالی از مقتضیات ذات، آثار، شرط و یا سبب طلاق به شمار نمیآید. حتی قانونگذار مقرر میدارد هر گاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق توافقی رضایت دهد، میتواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری طبق مقررات مربوطه اقدام نماید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *